Les 1, Onderwerp 2
Gestart

1.2 Structuur in verzekeringen

ricardo 9 november 2020
Les Voortgang
0% Voltooid

Verzekeringen, risico’s en schades kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld om structuur aan te brengen in de complexe materie van het verzekeren. Zo wordt onder meer onderscheid gemaakt op verzekeringsvormen, schades, risico’s en branches.

Verzekeringsvormen

Er zijn in hoofdlijnen twee soorten verzekeringen voor particulieren, te weten de sociale verzekeringen en de particuliere verzekeringen:

 1. Sociale verzekeringen
  Deze verzekeringen zijn door de overheid voor de hele bevolking of voor bepaalde groepen verplicht gesteld. Deelname aan sociale verzekeringen is verplicht. Dit zijn dus risico’s die je moet verzekeren. Ook de premie wordt door de overheid vastgesteld, dit is vaak een percentage van het inkomen. De sociale verzekeringen zijn weer onder te verdelen in:
 • Werknemersverzekeringen
  Deze verzekeringen zijn verplicht voor werknemers in loondienst en gelijkgestelden. Voorbeelden: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en Werkloosheidswet (WW).
 • Volksverzekeringen
  Volksverzekeringen zijn verplicht voor alle inwoners van Nederland. Voorbeelden: Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 1. Particuliere verzekeringen
  Naast de overheid biedt ook de particuliere verzekeringsbedrijfstak zeer veel mogelijkheden om risico’s over te dragen. Particuliere verzekeraars bieden dekking voor bezitsrisico’s, vermogensrisico’s en risico’s met betrekking tot het leven en/of de gezondheid van de mens. Door middel van particuliere verzekeringen bieden verzekeraars zekerheid. Sociale verzekeringen beperken zich tot inkomensrisico’s (bijvoorbeeld WIA) en de dekking van geneeskundige kosten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz). Ondanks het feit dat de zorgverzekering (basisdekking) verplicht is, wordt de Zorgverzekeringswet niet gezien als volksverzekering.

Schade-indeling

Zaakschade
Heeft betrekking op schade aan materieel bezit (verlies of beschadiging van bijvoorbeeld een auto, een halsketting of een boot).

Vermogensschade
Aantasting van het vermogen (bijvoorbeeld als gevolg van de verplichting schade aan een ander te vergoeden op grond van aansprakelijkheid). De financiële gevolgen (vermogensachteruitgang) van zaak en vermogensschade kunnen direct of pas in de toekomst merkbaar zijn.

Personenschade
Heeft betrekking op de aantasting van de gezondheid of leven.

Risico-indeling

Risico’s zijn ook in te delen. Hieronder wordt de meest gebruikelijke indeling genoemd:

 • Bezitsrisico’s: schade aan bezittingen (bijvoorbeeld opstal, inboedel, fiets of kostbaarheden)
 • Vermogensrisico’s: financiële schade (bijvoorbeeld aansprakelijkheid, rechtshulp, annulering of wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen)
 • Gezondheidsrisico’s: ziekte of ongeval of arbeidsongeschiktheid
 • Levenrisico’s: overlijden en het lang- of kortlevenrisico (langer leven dan er inkomen kan worden gegenereerd)

Indeling in branches

Particuliere verzekeringen worden van oudsher ingedeeld in de hoofdbranches Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen. Die branches kunnen vervolgens weer verder onderverdeeld worden. Ook pensioen behoort tot de branche Leven. Schadeverzekeringen worden grofweg ingedeeld in de branches brand, transport en varia.

Branche Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn verzekeringen die te maken hebben met het leven en de dood van de mens. Levensverzekeringen vallen bij de technische indeling van verzekeringen onder branche Leven. Ook pensioen behoort tot de branche Leven.

Branche Brand
Onder de branche brandverzekeringen vallen voornamelijk bezitsverzekeringen. Bij bezitsverzekeringen verzeker je een bezit. In verzekeringstechnische termen wordt dit ook wel een object of een verzekerde zaak genoemd. Dit kan een bijvoorbeeld een auto of een inboedel van een huis zijn. Een opstalverzekering biedt dekking voor schade die ontstaat door brand, storm, inbraak en sommige waterschades.

Branche Transport
Onder branche Transport vallen allerlei soorten verzekeringen die samenhangen met de risico’s van transport en reizen. Zoals de verzekering van schepen, lading en aansprakelijkheid van de vervoerder. Ook particulieren kunnen een transportverzekering afsluiten, zoals een reisverzekering en de verzekering van een pleziervaartuig.

Branche Varia
Onder branche Varia vallen alle overige verzekeringen; deze branche is onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Medische variaverzekeringen, dit zijn verzekeringen die met de gezondheid van de mens te maken hebben, maar geen levensverzekering zijn (voorbeeld: de zorgverzekering).
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen, dit zijn verzekeringen die de schade als gevolg van fouten dekken.
 • Rechtsbijstandverzekeringen, verzekeringen die voorzien in juridische bijstand.
 • Motorrijtuigverzekeringen, hieronder valt de W(ettelijke) A(ansprakelijkheids) verzekering die door een motorrijtuig veroorzaakte schade aan anderen vergoedt en de cascoverzekeringen die de schade aan het eigen motorrijtuig dekken.
 • Overige variaverzekeringen, dit zijn bijvoorbeeld de reis- en annuleringsverzekering en de pleziervaartuigverzekering.