Les Voortgang
0% Voltooid

Alle bovengenoemde aanbieders van consumptief krediet, leveren hun producten op verschillende manieren via 2 distributiemogelijkheden:

 • Directe distributie
  • kantorennet
  • direct writing
 • Indirecte distributie
  • professionele kredietbemiddelaar
  • assurantietussenpersoon
  • leverancier

Directe distributie

Bij directe distributie wordt het financiële product door een aanbieder rechtstreeks aangeboden aan een klant. Dit kan een aanbieder op verschillende manieren doen, namelijk via de volgende distributiekanalen:

1.    Het kantorennet
Via het kantorennet is de bank of andere aanbieder goed te bereiken. Via de bankkantoren verkoopt een bank haar eigen producten op het gebied van consumptief krediet.

2.    Direct writing
Als een aanbieder zijn producten direct aanbiedt aan zijn klanten en dus niet via een kantoor of een tussenpersoon, wordt deze aanbieder ook wel een direct writer genoemd. De klant wordt door middel van mailings en advertenties benaderd. Het afsluiten van een kredietovereenkomst gaat op deze manier vrij gemakkelijk. De aanschaf kan vaak via het internet of per post en eventueel per telefoon worden gedaan.

De klanten voor wie snelheid en gemak belangrijk zijn, hebben meestal baat bij direct writers. Deze wijze van directe verkoop is relatief goedkoop. Direct writers kunnen hierdoor over het algemeen een laag tarief bieden.

Indirecte distributie

Bij indirecte distributie wordt het financiële product van een aanbieder via een tussenpersoon (intermediair) aan de klant verkocht.

1.    Professionele kredietbemiddelaar
Professionele kredietbemiddelaars bemiddelen en adviseren in kredieten. Veel bemiddelaars bemiddelen voor meerdere kredietverstrekkers. Zo kan de klant een goed beeld krijgen van de verschillende producten. Door te adverteren in dagbladen en via internet proberen kredietbemiddelaars in contact te komen met de klanten.

Soms hebben klanten alleen met de bemiddelaar contact en is de financieringsmaatschappij het betaaladres. In zo’n geval heeft de bemiddelaar een volmacht van de financieringsmaatschappij. Dit houdt in dat de bemiddelaar voor rekening en risico van de financieringsmaatschappij helemaal zelf mag beslissen over kredietaanvragen. Voor de distributie van het kredietproduct zijn de bemiddelaars erg belangrijk. Ze beschikken over veel kennis over het product en dit is voordelig voor zowel de klant als de kredietverstrekker.

Naast de eerder genoemde VFN voor kredietverstrekkers is er voor kredietbemiddelaars de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF), een branche-organisatie voor professionele financieringsintermediairs (kredietbemiddelaars). De NVF behartigt de belangen van haar leden (de aangesloten intermediairs) en heeft daarnaast een Gedragscode opgezet waaraan de leden zich dienen te houden. Een paar belangrijke regels uit deze Gedragscode zijn:

Artikel 2
Een NVF-lid verricht zijn diensten naar beste vermogen en naar eer en geweten, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Artikel 3
Een NVF-lid dient zich er bij al zijn gedragingen rekenschap van te geven dat hij binnen de financieringsbranche een eigen plaats inneemt en een maatschappelijke functie uitoefent, waarbij hij nimmer uit het oog mag verliezen dat hij geroepen is tot deskundige voorlichting.

Artikel 4
Een NVF-lid is zich ervan bewust dat hij door zijn adviserings- en bemiddelings-activiteiten jegens de cliënt bijdraagt aan zwaarwegende financiële beslissingen en hij het in hem gestelde vertrouwen van de cliënt niet mag beschamen.

Bron: Gedragscode NVF

Om de gehele gedragscode te lezen kan deze link gebruikt worden: https://www.nvf.nl/nvf-gedragscode/

Als een kredietbemiddelaar voor 10% of meer participeert in een financieringsmaatschappij (de bemiddelaar bezit aandelen van de maatschappij) dan moet de kredietbemiddelaar hierover de klanten informeren.

2.    Assurantietussenpersoon
De tussenpersonen die een veel breder pakket aanbieden en dus ook belangrijk zijn voor de omzet van aanbieders van consumptief krediet zijn assurantietussenpersonen. Zij vormen een belangrijk distributiekanaal van verzekeringsproducten. Daarnaast zijn ze ook steeds meer betrokken bij de verkoop van bankdiensten.

De belangenorganisatie van de adviseurs is: Adfiz.

3.    Leveranciers
Leveranciers, bijvoorbeeld autodealers, treden ook vaak op als kredietbemiddelaars. De leverancier krijgt provisie van de kredietverstrekker. Voor de leveranciers heeft de bemiddeling vooral een stijging van de verkoop van de producten tot doel. De klant vindt het gemakkelijk dat hij de financiering van zijn aankoop ter plekke kan regelen. Het betreft een vorm van goederenkrediet omdat er een product wordt gekocht waarvoor later wordt betaald.

De verschillende distributiekanalen van krediet zijn hieronder samengevat in een schema