logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV)

Kennisweb 12 april 2022

Doelstelling van de wet is het vereenvoudigen van de regels voor de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen.

Mensen moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar niet ten koste van alles. Zij moeten voldoende middelen overhouden om in de (basale) kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor dient de beslagvrije voet.

De invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet. Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. 

Er is een standaard rekenwijze geïntroduceerd waarbij de beslagvrije voet op basis van broninformatie wordt berekend. Daarbij wordt vanuit data uit de Basisregistratie Personen (BRP) de leefsituatie en vanuit data uit de polisadministratie het inkomen van de leefeenheid herleid. Met deze data wordt vervolgens via een wettelijk vastgelegde rekenformule de basis beslagvrije voet op uniforme wijze, met een rekentool, berekend.

In de wet is een zogenaamde volgorde regeling geïntroduceerd. Deze volgorde regeling schrijft wettelijk voor op welk periodiek inkomen – in een situatie waarin de schuldenaar over meerdere vormen van periodiek inkomen beschikt – beslag mag worden gelegd. Eerst moet beslag worden gelegd op de bijstandsuitkering, daarna op andere (sociale) uitkeringen en vervolgens op loon. 

Voorbeeld

Patrick geniet zowel een uitkering als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Een beslag op de uitkering gaat voor het beslag op het loon. 

Een beslag in strijd met de volgorde regeling is vernietigbaar.

De volgorde regeling is erop gericht bij meervoudige beslagen, de beslagen zo veel mogelijk bij een en dezelfde derde te centreren, zodat beslagleggende partijen op de hoogte zijn van elkaars incasso activiteiten.

Bij zo’n samenloop wordt één beslagleggende partij de coördinerende deurwaarder die het aanspreekpunt is voor de schuldenaar voor wat betreft de beslagvrije voet.