logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

algemene voorwaarden

In deze voorwaarden maken we graag heldere afspraken om het leren bij ToetsJeKennis.nl leuk te maken.

1. Definitie

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Rope Media B.V. h.o.d.n. ToetsJeKennis.nl;

Dienst(en): De dienst(en) en/of product(en) zoals nader aangeduid in de tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker gesloten Overeenkomst;

Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan ToetsJeKennis.nl (een) Dienst(en) aan Eindgebruiker ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken;

Abonnement: de overeenkomst tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker op grond waarvan eindgebruiker gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld toegang heeft tot de door eindgebruiker aangeschafte trainingen, samenvattingen en/of diensten op de voor die aanschaf van toepassing zijnde wijze(n) ontvangt;

Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die eindgebruiker aan ToetsjeKennis.nl verschuldigd is;

Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ToetsJeKennis.nl een Abonnement aangaat;

Overmacht: Elke van de wil van ToetsJeKennis.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Eindgebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van ToetsJeKennis.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van ToetsJeKennis.nl.

Site: De internetsite van ToetsJeKennis.nl, te bereiken via de domeinnaam https://toetsjekennis.nl, alsmede alle andere internetsites van ToetsJeKennis.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen;

Eindgebruiker: Iedere (rechts)persoon die met ToetsJeKennis.nl een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel een Affiliate link heeft gekregen van ToetsJeKennis.nl.

Affiliate link: Een unieke persoonlijke link waar Eindgebruiker een commissie mee kan verdienen indien er aankopen worden gedaan via deze link.

2. Identiteit van de ondernemer

ROPE Media BV is licentie houder van ToetsJeKennis.nl

Naam: ToetsJeKennis.nl
Vestigingsadres: WIlhelminaplein 1, 3072DE Rotterdam
Contact: Klik hier
KvK: 50337769

3. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Eindgebruiker gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ToetsJeKennis.nl zijn bevestigd.
 2. De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door ToetsJeKennis.nl van de ontvangst van de aanmelding door de Eindgebruiker, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging door verzending van de eerste factuur door ToetsJeKennis.nl. Wanneer Eindgebruiker met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door ToetsJeKennis.nl aan Eindgebruiker is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. Eindgebruiker dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door ToetsJeKennis.nl wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Eindgebruiker in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.
 3. Alle beschrijvingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. ToetsJeKennis.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. ToetsJeKennis.nl is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
 4. De Site kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. ToetsJeKennis.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. De Site kan bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. ToetsJeKennis.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van ToetsJeKennis.nl of derden.
 5. In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Eindgebruiker eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

4. Gebruik van account en diensten

 1. Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van Eindgebruiker en/of de interne organisatie van de Eindgebruiker zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Eindgebruiker, die de Toegang hebben verkregen ten behoeve van trainingen en toetsen van Eindgebruiker.
 2. Om gebruik te kunnen maken van ToetsJeKennis.nl, maak je een eigen account aan. ToetsJeKennis.nl kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.
 3. Eindgebruiker staat er voorin dat deze de Dienst slechts ten behoeve van de toets en trainingactiviteiten van Eindgebruiker zullen gebruiken.
 4. Je staat er jegens ToetsJeKennis.nl voor in dat de informatie die je aan ToetsJeKennis.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg dan onze Privacy Verklaring.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot ToetsJeKennis.nl met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
 6. ToetsJeKennis.nl heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van je account op Eindgebruiker te verhalen.

5. Electronische communicatie middelen

 1. In het geval communicatie tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. ToetsJeKennis.nl is jegens Eindgebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
 2. Eindgebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot ToetsJeKennis.nl.

6. Prijs en betaling

 1. Het overeengekomen Abonnementsgeld dient voor aanvang van de Overeenkomst door Eindgebruiker te worden voldaan. De eerste betaling van het Abonnementsgeld dient door middel van Ideal of een Creditcard te worden voldaan. Hiermee geeft Eindgebruiker een machtiging aan ToetsJeKennis.nl om het Abonnementsgeld door middel van een automatische incasso maandelijks te incasseren.
 2. ToetsJeKennis.nl zal het Abonnementsgeld van de opvolgende incasseren 30 dagen na de eerste betaling en telkenmaal weer na verloop van 30 dagen.
 3. Indien Eindgebruiker de eerste betaling niet verricht, wordt het account niet geactiveerd.
 4. Indien de automatische incassering niet mogelijk is wegens onvoldoende saldo op de bankrekening van Eindgebruiker wordt het account wat toegang geeft tot de Leermiddelen gedeactiveerd.
 5. Indien Eindgebruiker een training aanschaft als bedrijf (door de bedrijfsgegevens in te vullen) dan is het wettelijk niet toegestaan om de bestelling/betaling te storneren. Door de bestelling te betalen ga je hier ook uitdrukkelijk mee akkoord.
 6. Indien Eindgebruiker het reeds geïncasseerde Abonnementsgeld storneert zal ToetsJeKennis.nl direct de toegang tot het Account blokkeren. In dit geval zal ToetsJeKennis.nl de kosten voor het gebruik van het Account naar rato in rekening brengen door middel van een factuur.  Indien blijkt dat Eindgebruiker onterecht een betaling storneert dan is deze de kosten van het maandabonnement verschuldigd + de stornerings-kosten van €65,- per stornering.
 7. Indien Eindgebruiker naast het overeengekomen Abonnement toegang tot een los examen aanschaft dient Eindgebruiker de hiervoor overeengekomen prijs te voldoen alvorens ToetsJeKennis.nl hier toegang toe verschaft.
 8. In geval van opzegging van het Abonnement nadat er reeds betaald is voor het maandelijkse Abonnement zal er geen restitutie van de reeds betaalde gelden plaatsen vinden. Eindgebruiker heeft tot het einde van de maand waarvoor betaald is toegang tot het Account.
 9. De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij ToetsJeKennis.nl. ToetsJeKennis.nl behoudt het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. De prijzen van ToetsJeKennis.nl worden in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd, tenzij anders overeengekomen.
 10. ToetsJeKennis.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzingen of te herzien. ToetsJeKennis.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.

7. Rechten en plichten van de eindgebruiker

 1. Het (elektronisch) verkeer tussen Eindgebruiker en ToetsJeKennis.nl geschiedt voor eigen rekening en risico van de Eindgebruiker.
 2. Eindgebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Eindgebruiker verwacht mag worden.
 3. Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Eindgebruiker de beschikking heeft over persoonsgegevens. Eindgebruiker zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
 4. Eindgebruiker onthoudt zich er van ToetsJeKennis.nl of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van ToetsJeKennis.nl of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van ToetsJeKennis.nl of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Eindgebruiker op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
 5. Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Eindgebruiker zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de Site en de gegevens waartoe door middel van de Dienst(en) of de Site toegang verkregen kan worden. Indien ToetsJeKennis.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Eindgebruiker, dan is de Eindgebruiker aan ToetsJeKennis.nl zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 10.000 (zegge: tienduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is ToetsJeKennis.nl gerechtigd om de Overeenkomst met Eindgebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Eindgebruiker aan ToetsJeKennis.nl verschuldigde schadevergoeding.
 6. Wet Kopen op afstand: Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de Eindgebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product en/of dienst door de Eindgebruiker.

8. Rechten en plichten van ToetsJeKennis.nl

 1. ToetsJeKennis.nl verschaft Eindgebruiker toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Dienst(en) na ontvangst van de betaling door Eindgebruiker van de overeengekomen prijs.
 2. Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat ToetsJeKennis.nl de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. ToetsJeKennis.nl zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
 3. ToetsJeKennis.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst(en).
 4. ToetsJeKennis.nl heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Eindgebruiker. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Eindgebruiker en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Eindgebruiker slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Eindgebruiker gedurende de storing geen toegang toe had.
 5. ToetsJeKennis.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Eindgebruiker toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal ToetsJeKennis.nl Eindgebruiker over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

9. Aansprakelijkheid van ToetsJeKennis; VRIJWARING

 1. ToetsJeKennis.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van ToetsJeKennis.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. De redelijke kosten die Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van ToetsJeKennis.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Eindgebruiker de overeenkomst heeft ontbonden; b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. De aansprakelijkheid van ToetsJeKennis.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien ToetsJeKennis.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ToetsJeKennis.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ToetsJeKennis.nl in staat is adequaat te reageren.
 5. ToetsJeKennis.nl aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. ToetsJeKennis.nl aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de Site en/of de Dienst(en) van ToetsJeKennis.nl. Eindgebruiker vrijwaart ToetsJeKennis.nl voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Eindgebruiker van de Site en de Dienst(en) van ToetsJeKennis.nl in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ToetsJeKennis.nl meldt.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ToetsJeKennis.nl of van haar leidinggevenden en ondergeschikten.

10. Rechten en intelectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Site en alle door ToetsJeKennis.nl ontwikkelde en/of door ToetsJeKennis.nl aan Eindgebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten via een exclusieve gebruikerslicentie uitsluitend bij ToetsJeKennis.nl. Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Eindgebruiker de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

11. Affiliate

 1. Bij het plaatsen van een bestelling ontvangt Eindgebruiker van ToetsJeKennis.nl een Affiliate link.
 2. Per aangeschaft product (hierna affiliate sale) via de Affiliate link van Eindgebruiker ontvangt Eindgebruiker een eenmalige vergoeding van maximaal 25% van de verkoopprijs van het Product met een maximum van €5,-.
 3. Eindgebruiker zal geen vergoeding verkrijgen over eigen aankopen via de Affiliate link.
 4. Het is aan ToetsJeKennis.nl om te beoordelen of er sprake is van een affiliate sale. ToetsJeKennis.nl zal geen commissie uitkeren indien de bestelling wordt geannuleerd, dan wel indien het reeds betaalde geld wordt gerestitueerd of indien de bestelling niet wordt besteld. Het is aan ToetsJeKennis.nl om te beoordelen of er sprake is van een affiliate sale.
 5. ToetsJeKennis.nl zal de eerste betaling van de commissie voldoen 60 dagen na de eerste aankoop via de Affiliate link. Hierna zal ToetsJeKennis.nl de commissie maandelijks uitkeren in de maand opeenvolgend op de maand waarin de commissie is verdiend.
 6. Eindgebruiker kan in zijn Account het overzicht inzien met daarin opgenomen de commissie. ToetsJeKennis.nl zal dit bedrag betalen aan Eindgebruiker en maakt hiervoor een creditfactuur op.

12. Overmacht

 1. ToetsJeKennis.nl is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
 3. Indien ToetsJeKennis.nl bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ToetsJeKennis.nl bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Eindgebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

13. Duur van de overeenkomst

 1. Trainingen, Oefenexamens, e-learning, samenvattingen: De Overeenkomst tussen Eindgebruiker en ToetsJeKennis.nl is geldig zolang als de examentraining geldig is. Deze periode (of het aantal maal dat je een proefexamen kunt maken) wordt vermeld in je account omgeving op de website.
 2. Gratis Proefexamen: Aan het gebruik van een Gratis Proefexamen kunnen geen rechten worden ontleent.
 3. De Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar.

14. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Eindgebruiker kan het abonnement op ieder gewenst moment opzeggen door het abonnement te annuleren in zijn/haar account. Indien de eindgebruiker hiertoe besluit zal de einddatum van het abonnement direct vermeld worden. Na deze datum zal er geen incasso meer plaatsvinden.
 2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 3. ToetsJeKennis.nl kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Eindgebruiker – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Eindgebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ToetsJeKennis.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien Eindgebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ToetsJeKennis.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ToetsJeKennis.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Mocht de overeenkomst tussentijds, binnen de wettelijke termijn van 7 dagen, worden beeïndigd dan heeft de Eindgebruiker recht op restitutie van het betaalde bedrag. Dit bedrag wordt teruggestort binnen 20 werkdagen nadat Eindgebruiker hierom gevraagd heeft.

15. Geheimhouding

 1. Eindgebruiker verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van ToetsJeKennis.nl waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.
 2. De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.
 3. ToetsJeKennis.nl en alle medewerkers verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens van Eindgebruiker en zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij via wetgevingen hierom wordt gevraagd.

16. Overig

 1. Het is Eindgebruiker niet toegestaan om de Overeenkomst tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ToetsJeKennis.nl.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 3. Op de Overeenkomst tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 4. ToetsJeKennis.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Eindgebruiker.
 5. Alle aanspraken van Eindgebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

17. Geschillen

 1. In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.
 2. Op uw klacht worden binnen 48 uur gereageerd.
 3. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. ToetsJeKennis.nl streeft ernaar om uw klacht binnen 2 weken na melding uw klacht afgerond te hebben, mits de klacht meer onderzoek behoeft. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld binnen 2 werkdagen.
 5. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en opgeslagen gedurende maximaal 1 jaar na melding.
 6. Alle geschillen tussen ToetsJeKennis.nl en Eindgebruiker zullen indien noodzakelijk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 7. Indien er een uitspraak door de rechtbank wordt gedaan, dan zal ToetsJeKennis.nl zich daaraan conformeren, en als zodanig de kwestie afhandelen.