logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

Algemene voorwaarden voor Trainers

Overeenkomst

Wanneer je jezelf aanmeldt om trainer te worden op het ToetsJeKennis platform stemt je in met deze Voorwaarden voor Trainers (hierna: “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden beslaan alle aspecten van het ToetsJeKennis platform die relevant zijn voor trainers en zijn door verwijzing opgenomen in onze Gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten. Alle termen met een hoofdletter die niet in deze Voorwaarden zijn gedefinieerd, worden gedefinieerd zoals gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden.

Als trainer sluit je een contract rechtstreeks met ToetsJeKennis, ook als andere ToetsJeKennis-dochterondernemingen uw betalingen faciliteren.

Verplichtingen voor Trainers

Als trainer ben je verantwoordelijk voor alle inhoud die jij beheert, waaronder colleges, examens, oefenmateriaal, oefenexamens, opdrachten, hulpmiddelen, antwoorden, de inhoud van de startpagina van de training, labs, evaluaties en aankondigingen (Hierna: “Ingediende inhoud”).

Je verklaart en garandeert dat:

 1. je correcte accountgegevens opgeeft en deze up-to-date zult houden;
 2. je de eigenaar bent van of de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en bevoegdheid bezit om ToetsJeKennis te machtigen jouw Ingediende Inhoud te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden en in de Gebruiksvoorwaarden;
 3. jouw Ingediende Inhoud geen inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of hiervan misbruik maakt;
 4. je de vereiste kwalificaties, referenties en expertise hebt (met inbegrip van educatie, training, kennis en vaardigheden) om de diensten op de Website en via de Diensten te onderrichten en aan te bieden; en
 5. je ervoor zult zorgen dat de kwaliteit van diensten voldoet aan de standaarden van uw branche en instructieve diensten in het algemeen.

Je verklaart dat je niet:

 1. ongepaste, beledigende, racistische, hatelijke, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onjuiste, inbreukmakende, smadelijke of lasterlijke inhoud of informatie zult plaatsen of verstrekken;
 2. ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of andere vormen van aansporing (commercieel of anders) zult uploaden, plaatsen of anderszins overdragen via de Diensten of aan een gebruiker;
 3. de Diensten zult gebruiken voor zaken anders dan het bieden van studiebegeleiding, les of instructieve diensten aan studenten;
 4. activiteiten zult uitvoeren waarvoor het nodig is dat ToetsJeKennis licenties verkrijgt of royalty’s aan een derde betaalt, met inbegrip van de betaling van royalty’s voor de openbare uitvoering van muzikale werken of geluidsopnamen;
 5. de Diensten invoegt of insluit (zoals de insluiting van een gratis versie van een cursus) of de Diensten op een of andere wijze omzeilt;
 6. zich zult voordoen als een andere persoon of onbevoegd toegang tot het account van een andere persoon zult verkrijgen;
 7. andere Trainers zult hinderen of anderszins zult voorkomen dat zij hun diensten of inhoud kunnen aanbieden; of
 8. misbruik maakt van ToetsJeKennis-hulpmiddelen, waaronder de ondersteuningsdiensten.

Licentie aan ToetsJeKennis

Je verleent ToetsJeKennis het recht beschreven in de Gebruiksvoorwaarden om jouw Ingediende inhoud aan te bieden, te promoten en anderszins te exploiteren. Dit omvat het recht om bijschriften toe te voegen of de inhoud op andere manieren aan te passen om de toegankelijkheid te waarborgen. Ook geef je ToetsJeKennis toestemming om derden, inclusief resellers, distributeurs, partnersites, sites met deals en betaalde advertenties op platforms van derden (samen hierna: “Reclame”) in te zetten om jouw Ingediende inhoud te promoten.

Tenzij anders overeengekomen (zoals in ons Promotiebeleid), heb je het recht de volledige Ingediende Inhoud of een deel hiervan op elk gewenst tijdstip te verwijderen uit de Diensten. Tenzij anders overeengekomen, worden de rechten van ToetsJeKennis om de inhoud in sublicentie te geven aan nieuwe gebruikers 60 dagen na de verwijdering van de Ingediende Inhoud beëindigd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat (1) rechten die aan studenten zijn verleend voor de verwijdering van de Ingediende Inhoud, blijven voortbestaan overeenkomstig de voorwaarden van dergelijke licenties (waaronder voor langdurige toegang), en (2) de rechten van ToetsJeKennis om de Ingediende Inhoud voor marketingdoeleinden na beëindiging zullen voortbestaan.

We mogen de volledige Ingediende Inhoud of een deel ervan opnemen voor kwaliteitscontrole en het leveren, op de markt zetten, promoten, demonstreren of uitvoeren van de Diensten. Je verleent ToetsJeKennis hierbij toestemming om jouw naam, gelijkenis, stem of afbeelding in verband met het aanbieden, leveren, op de markt zetten, promoten, demonstreren en verkopen van de Diensten, jouw Ingediende Inhoud of inhoud van ToetsJeKennis te gebruiken en doet afstand van alle rechten betreffende privacy, publiciteit of overige rechten van vergelijkbare aard, voor zover is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Vertrouwen en Veiligheid

 1. Vertrouwelijkheids- en beveiligingsbeleid
  Je stemt ermee in het beleid met betrekking tot geblokkeerde onderwerpen en andere kwaliteitsstandaarden van ToetsJeKennis of beleid dat van tijd tot tijd door ToetsJeKennis wordt opgelegd, na te leven. Je dient deze beleidsmaatregelen regelmatig te raadplegen om te garanderen dat je eventuele updates naleeft. Je stemt in dat jouw gebruik van de Diensten afhankelijk is van de goedkeuring door ToetsJeKennis en dat het ons vrij staat deze toe te kennen of te weigeren.

  We behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen, uitbetalingen op te schorten en/of Trainers te verbannen, met inbegrip van gevallen waarin:

  – een trainer of inhoud niet voldoet aan ons beleid of juridische voorwaarden (waaronder de Gebruiksvoorwaarden);
  – inhoud niet voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden of een negatieve invloed heeft op de ervaring van onze studenten;
  – een trainer gedrag vertoont dat ToetsJeKennis in een ongunstig daglicht stelt, in diskrediet brengt, tot een mikpunt van minachting of spot maakt of betrekt bij een schandaal;
  – een trainer de diensten van een marketeer inschakelt of van een andere zakelijke partner die het beleid van ToetsJeKennis schendt;
  – een trainer de Diensten gebruikt op een manier die oneerlijke concurrentie inhoudt, zoals promotie van hun bedrijf buiten de website op een manier die het beleid van ToetsJeKennis schendt; of
  – een trainer de Diensten gebruikt op een manier die oneerlijke concurrentie inhoudt, zoals promotie van hun bedrijf buiten de website op een manier die het beleid van ToetsJeKennis schendt; of zoals naar eigen goeddunken door ToetsJeKennis wordt bepaald.
 1. Co-Trainers en les-assistenten
  Het ToetsJeKennis-platform stelt je in staat andere gebruikers als co-Trainers of lesassistenten toe te voegen voor Ingediende inhoud die je beheert. Je dient te voldoen aan onze Regels en richtlijnen voor de relatie met co-Trainers als je dergelijke acties onderneemt. Door een co-trainer of lesassistent toe te voegen, stem je ermee in dat je hen de bevoegdheid geeft bepaalde acties te ondernemen die van invloed zijn op jouw ToetsJeKennis-account en Ingediende inhoud. Schendingen van de voorwaarden en het beleid van ToetsJeKennis door jouw co-trainer of les-assistent kan ook van invloed zijn op jouw ToetsJeKennis-account en Ingediende inhoud. ToetsJeKennis kan niet adviseren omtrent aangelegenheden of geschillen beslechten tussen jou en dergelijke gebruikers. Als jouw co-Trainers een percentage van jouw behaalde omzet verdienen, dan ben je zelf verantwoordelijk om dat te regelen. Wij betalen maandelijks jouw verdiende inkomsten aan jou uit.
 2. Relatie met andere gebruikers
  Trainers hebben geen directe contractuele relatie met studenten, dus de enige informatie die je over studenten ontvangt, is de informatie die je via de Diensten ter beschikking wordt gesteld. Je gaat ermee akkoord dat je de gegevens die je ontvangt niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het aanbieden van jouw diensten aan deze studenten op het ToetsJeKennis-platform en dat je geen aanvullende persoonlijke gegevens van studenten opvraagt of deze persoonlijke gegevens opslaat buiten het ToetsJeKennis-platform. Je gaat ermee akkoord ToetsJeKennis te vrijwaren voor eventuele vorderingen die ontstaan door jouw gebruik van de persoonlijke gegevens van studenten.
 3. Antipiraterijactiviteiten
  We werken samen met antipiraterijleveranciers om te helpen uw inhoud te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Als je deze bescherming wilt activeren, benoem je hierbij ToetsJeKennis en alle antipiraterij-leveranciers tot jouw gemachtigden met het oog op de handhaving van auteursrechten voor al jouw trainingen/cursussen, door middel van notice-and-takedown-processen (onder de geldende wetten inzake auteursrecht), en voor andere pogingen om deze rechten uit te oefenen. Je verleent ToetsJeKennis en onze antipiraterijleveranciers primaire zeggenschap om namens jou op te treden om jouw auteursrechten te handhaven.

Je stemt ermee in dat ToetsJeKennis en haar antipiraterijleveranciers de bovenvermelde rechten behouden, tenzij u deze herroept door een e-mail te sturen via het contactformulier met als onderwerp: ‘Rechten ter bescherming tegen piraterij intrekken’ van het e-mailadres dat is opgegeven in jouw account. De herroeping van de rechten treedt 48 uur na ontvangst door ons in werking.

Prijzen

 1. Prijsstelling
  Als je Ingediende inhoud maakt die kan worden aangeschaft op ToetsJeKennis, wordt je gevraagd een basisprijs (“Basisprijs”) voor jouw Ingediende inhoud te selecteren in een lijst met beschikbare prijsniveaus. Je kunt er ook voor kiezen jouw Ingediende inhoud gratis aan te bieden. Als je een premium trainer bent, heb je ook de mogelijkheid deel te nemen aan bepaalde promotieprogramma’s overeenkomstig de voorwaarden van ons Promotiebeleid (“Promotieprogramma’s”).

  Als je er niet voor kiest deel te nemen aan een Promotieprogramma, zullen we jouw Ingediende inhoud aanbieden voor de Basisprijs of de prijs die het dichtst bij de lokale prijs ligt (zoals hieronder beschreven). Als je ervoor kiest deel te nemen aan een Promotieprogramma, kunnen we een andere kortingsprijs of prijslijst vaststellen voor jouw Ingediende inhoud, zoals beschreven in het Promotiebeleid.

  Je verleent ons toestemming jouw Ingediende inhoud gratis met onze medewerkers en geselecteerde partners te delen en in gevallen waar we toegang tot accounts moeten herstellen die eerder jouw Ingediende inhoud hebben gekocht. Je stemt ermee in dat je in deze gevallen geen compensatie ontvangt.
 1. Transactiebelastingen
  Als een student een product of dienst aanschaft in een land dat van ToetsJeKennis eist om nationale, provinciale of lokale verkoop- of verbruiksbelasting, btw of andere soortgelijke belastingen (“Transactiebelastingen”), onder toepasselijk recht af te dragen, zal ToetsJeKennis de Transactiebelastingen overmaken aan de bevoegde belastingautoriteiten voor dergelijke transacties. We kunnen naar eigen goeddunken de verkoopprijs verhogen wanneer we vaststellen dat dergelijke belastingen verschuldigd kunnen zijn.
 2. Promotieprogramma’s
  ToetsJeKennis biedt enkele optionele marketingprogramma’s (Promotieprogramma’s) waaraan je facultatief kunt deelnemen zoals beschreven in ons Promotiebeleid. Deze programma’s kunnen helpen jouw omzet op ToetsJeKennis te verhogen door de optimale prijsstelling voor jouw Ingediende inhoud te vinden en deze aan te bieden via abonnementscollecties.

Er zijn geen kosten vooraf verbonden aan deelname aan deze programma’s en je kunt jouw deelnamestatus op elk gewenst tijdstip wijzigen, alhoewel jouw wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op lopende campagnes.

Betalingen

 1. Omzetaandeel
  Als een student jouw studiemateriaal koopt, berekenen we het bedrag van de verkoop als het bedrag dat ToetsJeKennis daadwerkelijk van de student heeft ontvangen.

  Als je jezelf niet hebt aangemeld voor een van de optionele promotieprogramma’s van ToetsJeKennis, en met uitzondering van verkopen via door instructeurs gegenereerde couponcodes of verwijzingslinks voor cursussen zoals hieronder beschreven, is uw inkomstenaandeel 30% van het nettobedrag minus eventuele toepasselijke inhoudingen, zoals studentenrestitutie. Als we dit betalingstarief wijzigen, zullen we je 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen met behulp van prominente middelen, zoals via e-mail of door een kennisgeving te plaatsen via onze Services.

  Als je deelneemt aan een van de Promotieprogramma’s kan het relevante omzetaandeel afwijken en wordt dit zoals vastgelegd in het Promotiebeleid.

  ToetsJeKennis verricht alle betalingen aan Trainers in Euro’s (EUR) ongeacht in welke valuta de transactie plaatsvond. ToetsJeKennis is niet verantwoordelijk voor uw valutakosten, kosten voor de overmaking of andere verwerkingskosten die u mogelijk maakt. Uw inkomstenrapport vermeldt de verkoopprijs in euro’s.
 1. Vouchers voor trainer- en doorverwijskoppelingen naar cursussen
  Op het ToetsJeKennis-platform kunt u vouchercodes of doorverwijskoppelingen genereren om bepaalde onderdelen van uw studiemateriaal aan te bieden aan studenten voor een korting of voor de huidige prijs van ToetsJeKennis, of gratis, zoals toegestaan in het kader van de Diensten. Voor deze vouchers geldt mogelijk een limiet en u mag geen gratis coupons verkopen op websites van derden of deze op een andere manier aanbieden in ruil voor compensatie. Aanvullende informatie over en beperkingen van deze vouchercodes en doorverwijskoppelingen worden uiteengezet in ons Vertrouwelijkheids- en beveiligingsbeleid.

  Als een student je couponcode of verwijzingslink toepast bij het afrekenen, is je inkomstenaandeel 97% van het nettobedrag minus eventuele toepasselijke inhoudingen, zoals restituties voor studenten.
 1. Betalingen ontvangen
  Om ervoor te zorgen dat wij u tijdig kunnen betalen, dient u een betrouwbaar PayPal account te hebben en ons op de hoogte te houden van het juiste e-mailadres dat bij uw account hoort. U moet ook persoonsgegevens of belastingdocumentatie verschaffen die noodzakelijk zijn om de betalingen te verrichten en u stemt ermee in dat we het recht hebben om de vereiste belastingen op uw betalingen in te houden. We behouden ons het recht voor betalingen op te schorten of andere sancties op te leggen als we niet de juiste persoonsgegevens of belastingdocumentatie van u ontvangen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk blijft voor belastingen op uw inkomsten.

  Afhankelijk van het toepasselijke omzetaandeelpercentage, wordt de betaling verricht binnen 45 dagen van het eind van de maand waarin (a) we het bedrag voor een cursus ontvangen of (b) de relevante cursus is gevolgd.

  We behouden ons het recht voor om niet uit te betalen in het geval van fraude, schending van intellectuele eigendomsrechten of andere overtredingen van de wet.

  Als we geen geld kunnen overmaken naar uw rekening nadat de tijd is verstreken die door uw staat, land of andere overheidsinstantie is vastgelegd in hun wetgeving met betrekking tot niet-geclaimde eigendom, kunnen we het aan u verschuldigde geld verwerken overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen, zoals het overmaken van dit bedrag aan de verantwoordelijke overheidsinstantie indien wettelijk vereist.
 1. Restitutie
  U erkent en stemt ermee in dat studenten het recht hebben een restitutie te ontvangen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden. Trainers ontvangen geen inkomsten voor transacties waarvoor in het kader van de Gebruiksvoorwaarden een restitutie is toegekend.

  Als een student een restitutie aanvraagt nadat we de trainer hebben betaald, behouden we ons het recht voor om (1) het bedrag van de restitutie af te trekken van de volgende betaling aan de trainer, of (2) indien er geen openstaande betalingen voor de trainer zijn of de betalingen onvoldoende zijn om het restitutiebedrag te voldoen, de trainer op te dragen bedragen die zijn gerestitueerd aan studenten voor de Ingediende inhoud van de trainer terug te betalen.

Handelsmerken

Zolang u een gepubliceerde trainer bent en gebonden bent aan onderstaande vereisten mag u onze handelsmerken gebruiken voor de gevallen waarin we u dit toestaan.

U mag:

 • alleen de afbeeldingen van onze handelsmerken gebruiken die wij u ter beschikking stellen, zoals beschreven in eventuele richtlijnen die we publiceren;
 • onze handelsmerken uitsluitend gebruiken in verbinding met de promotie en verkoop van uw op ToetsJeKennis beschikbare Ingediende inhoud of uw deelname aan ToetsJeKennis; en
 • onmiddellijk gevolg geven aan enig verzoek om het gebruik te staken.

U mag niet:

 • onze handelsmerken gebruiken op een manier die klanten misleidt of die ons in diskrediet brengt;
 • onze handelsmerken gebruiken op een manier die impliceert dat we uw Ingediende inhoud of diensten ondersteunen, sponsoren of goedkeuren; of
 • onze handelsmerken gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of in verband met een obsceen, aanstootgevend of illegaal onderwerp of materiaal.

Uw account verwijderen

Instructies voor het verwijderen van jouw Trainersaccount vindt je hier. We doen alle in zakelijk opzicht redelijke pogingen om eventuele geplande betalingen waarop u nog recht heeft, te verrichten voordat uw account wordt verwijderd. U stemt er mee in dat als studenten al ingeschreven waren bij uw Ingediende inhoud, uw naam en deze Ingediende Inhoud toegankelijk blijven voor deze studenten nadat uw account is verwijderd. Als u hulp nodig hebt of problemen ondervindt bij het verwijderen van uw account kunt u contact met ons opnemen.

Diverse juridische voorwaarden

1. Updates van deze voorwaarden
We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om onze praktijken te verduidelijken of om nieuwe of andere praktijken in beschouwing te nemen, zoals wanneer we nieuwe functies toevoegen. ToetsJeKennis behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen, geheel naar eigen goeddunken. Als we wezenlijke wijzigingen doorvoeren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via duidelijke middelen, zoals per e-mail op het e-mailadres dat in uw account is opgegeven of door een kennisgeving via onze Diensten te plaatsen. Wijzigingen worden van kracht op de dag dat ze worden geplaatst, tenzij anders vermeld.

Wanneer u de services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. De herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

2. Relatie tussen ons
U en wij stemmen ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband, werkgeversrelatie of organisatie is tussen ons.

3. Voortbestaan
De volgende artikelen zullen blijven gelden nadat deze Voorwaarden zijn verlopen of beëindigd: Artikelen ‘Licentie aan ToetsJeKennis’, ‘Relatie met andere gebruikers’, ‘Betalingen ontvangen’, ‘Restituties’, ‘Je account verwijderen’ en ‘Diverse juridische voorwaarden’.

Contact opnemen

De beste manier om in contact te komen met ons is door contact op te nemen met ons Helpdesk. We horen graag je vragen, zorgen en feedback over onze Diensten.