logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

Intellectueel Eigendomsbeleid

Dit Intellectuele-eigendomsbeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni, 2021.

ToetsJeKennis.nl is een technologisch platform dat iedereen, overal in staat stelt om opleidingstrajecten te creëren en te delen. Wij bieden meer dan 1.000 trainingen aan op ons platform. Ons marktmodel betekent dat we de trainingen niet beoordelen of bewerken op juridische problemen, en we zijn niet in staat de wettigheid van de cursusinhoud vast te stellen. Het is echter belangrijk voor ons dat de trainers die trainingen op ToetsJeKennis.nl plaatsen, het intellectuele eigendom van anderen respecteren. Wanneer trainers trainingen plaatsen op ons platform, bevestigen ze dat ze de nodige machtiging of rechten hebben om alle inhoud in hun cursussen te gebruiken.

Inbreukmakende activiteit wordt niet geduld op of via ons platform.

Dit Beleid behandelt wat we doen in geval van meldingen van inbreuk op auteursrechten van inhoudseigenaren en claims van inbreuk op handelsmerken van merkenbezitters met betrekking tot de trainingen op het ToetsJeKennis-platform. Het beleid behandelt ook wat we doen wanneer de trainingen van ToetsJeKennis-trainers worden gekopieerd op externe platforms zonder hun toestemming.

Meldingen van auteursrechtinbreuken van derde partijen

Het beleid van ToetsJeKennis is om cursussen van onze dienst te verwijderen wanneer ze worden gerapporteerd als inbreuk op een auteursrecht door de eigenaar van de oorspronkelijke inhoud. Het is ook ons beleid om alle cursussen te verwijderen van elke instructeur die keer op keer inbreuk maakt (waarvoor ToetsJeKennis meer dan twee geldige meldingen heeft ontvangen). Wij behouden ons het recht voor om het account van een instructeur te allen tijde te beëindigen, ook wanneer zij inhoud plaatsen die in strijd is met de auteursrechten van anderen.

Hoe een melding moet worden ingediend

Als u een training op het platform van ToetsJeKennis.nl wilt aangeven en als u de eigenaar of de aangewezen agent bent van de eigenaar van de rechten op de inhoud die volgens u inbreuk maakt, is de beste manier om dit te doen door middel van dit formulier.

Voordat u een inbreukrapport voor auteursrechten indient, onthoud deze belangrijke zaken:

 • We kunnen geen auteursrechtelijke vordering verwerken die niet door de eigenaar van het auteursrecht of de aangewezen agent is ingediend.
  Dit komt doordat we niet weten of de trainer die de training publiceerde, die jij aan het rapporteren bent, de juiste toestemming van de eigenaar heeft gekregen om de inhoud te gebruiken. Wij vragen je een elektronische handtekening te verstrekken om te bevestigen dat jij de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om de auteursrechtelijke eigenaar te vertegenwoordigen (ook indien de auteursrechten een organisatie is).
 • Je auteursrechtelijke vordering dient voldoende te zijn onderbouwd om door ons behandeld te worden.
  Dit betekent:
  • Je verstrekt voldoende informatie om ons in staat te stellen om contact met je op te nemen, inclusief je volledige wettelijke naam, een e-mailadres, een fysiek adres en telefoonnummer.
  • Als je een rapport namens een organisatie indient, vermeldt je de naam van de organisatie en jouw relatie met de organisatie.
  • Je identificeert het originele auteursrechtelijk beschermde materiaal op nauwkeurige wijze of als er in jouw kennisgeving meerdere auteursrechtelijk beschermde werken zijn vermeld, bied je een voldoende representatieve lijst van dit originele materiaal (zoals een URL waar het materiaal zich bevindt);
  • Je verstrekt voldoende informatie voor ons om de gerapporteerde inbreukmakende training(en) op het ToetsJeKennis-platform te vinden (de URL op onze website en de exacte naam van de training en trainer;
  • Je voegt een dergelijke verklaring toe: “Ik verklaar op straffe van meineed dat de informatie in deze klacht juist is en dat ik de auteursrechtelijke eigenaar ben of bevoegd ben om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen en ik ben van mening dat het gebruik van het betreffende materiaal niet is goedgekeurd door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn agent of de wet.”
 • Het indienen van een valse of misleidende vordering wegens inbreuk is onwettig waarvoor je aansprakelijk zou kunnen worden gesteld en daardoor schadevergoeding moet betalen.
  ToetsJeKennis behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van iedereen die een melding van vermeende inbreuk doet, in strijd met de wet.
 • Er zijn soorten inhoud die niet auteursrechtelijk beschermd zijn.
  Het auteursrecht geldt niet voor korte uitdrukkingen (zoals bedrijfsnamen, boektitels en slogans), immateriële concepten (zoals processen, ideeën en recepten), of feiten. Voordat je een auteursrechtelijke vordering indient, moet je ervoor zorgen dat de inhoud die in de training is gekopieerd, inderdaad door auteursrecht is beschermd. Als je een handelsmerkinbreuk moet melden, volg je de stappen hier.
 • Denk na of het gebruik van jouw materiaal in de training ‘eerlijk gebruik’ is.
  Het Auteursrecht omvat een uitzondering voor ‘eerlijk gebruik’ voor bepaalde toepassingen van auteursrechtelijk beschermde inhoud die in het algemeen belang zouden zijn. Eerlijk gebruik omvat dingen zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage en onderzoek. Bij het overwegen of het gebruik van jouw materiaal door een cursus als eerlijk gebruik kwalificeert, moet je kijken naar:
  • Het doel van het gebruik (of de training betaald of onbetaald is, of de training jou bekritiseert/parodieert/verandert).
  • Het type auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt gebruikt (of jouw werk feitelijk of creatief is)
  • Het deel dat wordt gebruikt (of de training kleine, noodzakelijke uittreksels van jouw materiaal of aanzienlijke delen ervan gebruikt)
  • Het effect op de markt voor jouw materiaal (of potentiële kopers de betreffende training in plaats van jouw materiaal zouden aanschaffen)

Voordat je een auteursrechtelijke vordering indient, moet je ervoor zorgen dat het gebruik van de inhoud die in de training is gekopieerd, niet als eerlijk gebruik wordt beschouwd.

Tegenvordering

Als we een geldig auteursrechtelijke inbreukmelding ontvangen, sturen we een kopie van dat rapport naar de trainer die de betreffende cursus heeft geplaatst samen met een melding dat;

 1. de training is gerapporteerd voor inbreuk op het auteursrecht en
 2. we de training van het ToetsJeKennis platform hebben verwijderd.

Wij voegen ook een formulier toe dat de trainer kan invullen en terugsturen naar ons om een tegenvordering in te dienen. Als jouw training is gerapporteerd voor inbreuk op het auteursrecht en verwijderd van het ToetsJeKennis platform en als je van mening bent dat we een fout hebben gemaakt of dat jij toestemming hebt van de eigenaar van de gerapporteerde inhoud om dergelijke inhoud in jouw training te gebruiken, kan je ons een tegenvordering sturen.

De beste manier om ons een tegenvordering te verstrekken is om het formulier in te vullen dat wij jou hebben verstrekt en terug te sturen naar de aangewezen contactpersoon van ToetsJeKennis. Om een geldige tegenvordering te sturen, moet een deze schriftelijk zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Jouw fysieke of elektronische handtekening;
 • Je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer,
 • Identificatie van de training die is verwijderd en de locatie (URL) waarop het verscheen voordat het werd verwijderd. (Je kunt deze informatie openen vanuit de inbreukmelding dat in verband met uw cursus is ingediend, we voegen altijd een kopie bij wanneer wij je in kennis stellen);
 • Een verklaring op de straffe van meineed dat je te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal of uitgeschakeld; en
 • Een verklaring waarin je akkoord gaat met:
  – ToetsJeKennis die jouw naam en contactgegevens deelt met de eiser;
  – Het ontvangen van een dienstverleningsproces voor eventuele rechtsvordering door de eiser of een agent van de eiser
  – Het aanvaarden van de jurisdictie van de rechtbank voor het gerechtelijke district waarin ToetsjeKennis is geregistreerd.

Het indienen van een valse of misleidende tegenvordering wegens inbreuk is onwettig waarvoor je aansprakelijk zou kunnen worden gesteld en daardoor schadevergoeding moet betalen. ToetsJeKennis behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van een partij die een tegenvordering van vermeende inbreuk doet, in strijd met de wet.

Meldingen van instructeurs inzake inbreuk op inhoud op andere platforms

We begrijpen dat wanneer je jouw trainingen op het ToetsJeKennis platform plaatst en beschikbaar stelt, je ervoor zorgt dat jouw trainingen niet op een ander platform te vinden zijn zonder jouw toestemming. Om te helpen bij het bestrijden van inbreuk op auteursrechten en piraterij die trainingen van onze trainers beïnvloeden, doen wij er alles aan om inbreuken op te sporen en eventuele inbreukmakende inhoud van externe platforms te verwijderen.

In het geval je jouw training op een ander platform vindt zonder jouw toestemming, vul je het formulier hier in. We zullen de inbreukrapporten voor auteursrechten archiveren en juridische handelingen uitvoeren om de inbreukmakende inhoud zo snel mogelijk te verwijderen. Houd er rekening mee dat, aangezien ToetsJeKennis geen controle heeft over de inhoud op andere websites, we niet altijd even succesvol zijn, vooral als je inhoud op een website buiten Nederland staat. Bepaalde landen behandelen auteursrecht op andere manieren; als zodanig kunnen we niet garanderen dat de inbreukmakende partij of de hostingwebsite aan onze mededelingen voldoet en de inbreukmakende inhoud van hun platform verwijdert.

Meldingen van handelsmerkinbreuken door derden

ToetsJeKennis’s beleid is om trainingen van onze dienst te verwijderen als ze worden gerapporteerd als inbreukmakend op een handelsmerk van derden. Wij behouden ons ook het recht voor om het account van een trainer te allen tijde te beëindigen, ook wanneer zij inhoud plaatsen die in strijd is met de handelsmerkrechten van anderen.

Hoe een melding van inbreuk op een handelsmerk moet worden ingediend

De snelste en makkelijkste manier om een inbreuk op een handelsmerk in te dienen, is een bericht aan de Aangewezen Agent te sturen met de onderstaande informatie bevat. Houd er rekening mee dat een kopie van je bericht wordt verzonden aan de partij die de inhoud heeft geplaatst die jij rapporteert. Voordat je een inbreukrapport voor handelsmerken indient, onthoud deze belangrijke zaken:

 1. Jouw handelsmerkvordering dient voldoende te zijn onderbouwd om door ons behandeld te worden.
  Dit betekent dat jouw communicatie hoofdzakelijk het volgende moet bevatten:
  • Je volledige contactgegevens (volledige naam, adres, e-mail en telefoonnummer).
  • Het specifieke woord, het symbool, enz. waarvoor je handelsmerkrechten claimt.
  • De basis voor je vordering van handelsmerkrechten (zoals een nationale of gemeenschapsregistratie), inclusief registratienummer, indien van toepassing.
  • Het land of het rechtsgebied waarin je handelsmerkrechten claimt.
  • De categorie van goederen en/of diensten waarvoor je rechten uitoefent.
  • Voldoende informatie voor ons om het materiaal op ToetsJeKennis te vinden dat volgens jou je handelsmerkrechten schendt (webadressen/URL’s van de beweerde inbreukmakende inhoud).
  • Een beschrijving waarom je van mening bent dat deze inhoud inbreuk maakt op jouw handelsmerk.
  • Indien je niet de houder van de rechten bent, een verklaring van jouw relatie met de houder van de rechten.
  • De volgende verklaring: “Ik geloof te goeder trouw dat het gebruik van het handelsmerk zoals hierboven beschreven, op de manier waarop de klacht is gemaakt, niet door de handelsmerkhouder, zijn agent of de wet is toegestaan.”
  • De volgende verklaring: “De informatie in de kennisgeving is juist, en ik verklaar, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben of gemachtigd ben op te treden namens de eigenaar van een handelsmerk waar inbreuk op gemaakt zou zijn.”
  • Jouw elektronische handtekening (door het invullen van uw naam) of fysieke handtekening.
 2. Het indienen van een valse of misleidende vordering van inbreuk kan leiden tot aansprakelijkheid voor jou. 
  ToetsJeKennis behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vragen van elke partij die een valse of misleidende kennisgeving van een vermeende inbreuk op een handelsmerk indient.
 3. Denk na of het gebruik van uw handelsmerk in de training ‘nominatief eerlijk gebruik’ is. 
  Handelsmerkwetgeving beschermt het gebruik van een naam of merk voor het verkopen van producten en diensten, met het doel om de verwarring bij de consument te voorkomen. De wetten van de meeste landen bevatten een uitzondering op ‘eerlijk gebruik’, waardoor anderen gebruik kunnen maken van een handelsmerk voor het feitelijk verwijzen naar het handelsmerkproduct of de dienst, of om commentaar op of kritiek te leveren over het merk. Denk aan de kans dat verwarring zou ontstaan over of uw bedrijf of merk de cursus heeft gecreëerd of gesponsord. Voordat u een handelsmerkvordering indient, moet u ervoor zorgen dat het gebruik van het handelsmerk die in de cursus is gekopieerd, niet als eerlijk gebruik wordt beschouwd.