logo

De gegevens opgenomen in het Incidentenregister dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Dat betekent dat niet iedere deelnemer van de Financiële instelling bij de gegevens kan en mag komen. Uitsluitend Veiligheidszaken is belast met het uitvoeren van onderzoek naar Incidenten. De gegevens uit het Incidentenregister zijn alleen voor rechtstreekse raadpleging door de betreffende afdeling Veiligheidszaken zelf beschikbaar.

Uitzondering op deze regel vormen bijvoorbeeld de interne accountant of de Functionaris Gegevensbescherming die kunnen controleren op de naleving van voorschriften van het Protocol.

Daarom is er voor gekozen aan het Incidentenregister een Extern Verwijzingsregister te koppelen. In het Extern Verwijzingsregister zijn uitsluitend Verwijzingsgegevens opgenomen.