Les 1 van 0
In uitvoering

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)

Kennisweb 12 april 2022
WAMCA [B11]
De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) is vanaf 1 januari 2020 in werking getreden. De WAMCA maakt het mogelijk schadevergoeding te vorderen in een collectieve actie.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan toepassen.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042074/2020-01-01https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-samen-met-andere-slachtoffers-een-collectieve-schadevergoeding-eisen

De wet heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen.

Een collectieve schikking ter afwikkeling van een massaclaim heeft in beginsel de voorkeur boven een gerechtelijke procedure. 

De procedure kan worden ingezet voor de afwikkeling van alle soorten schade. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de oorzaak van de schade. Of deze het gevolg is van wanprestatie, productaansprakelijkheid of een handelen in strijd met de mededingingsregels maakt voor de te volgen procedure geen verschil. Indien de rechter heeft geoordeeld dat de wederpartij onrechtmatig heeft gehandeld, kan de daardoor veroorzaakte massaschade in de procedure worden afgewikkeld.

Net als bij een collectieve actie kan een collectieve schadevergoedingsactie worden ingesteld door een representatieve belangenorganisatie. Belangenorganisaties zijn onder andere verplicht om een toezichthoudend orgaan in te stellen en een algemeen toegankelijke internetpagina in stand te houden die relevante informatie voor aangeslotenen bevat. In het Burgerlijk Wetboek (Titel 11) Rechtsvorderingen zijn nadere regeling getroffen inzake belangenorganisaties.

Alle collectieve procedures worden door de eisende partij geregistreerd in een centraal register. Dit register zal voor iedereen raadpleegbaar zijn.